18/01/2020

Hướng dẫn đăng nhập VPS qua SSH

Mở teminal trên linux hoặc mở gitbash trên window sau đó gõ lệnh sau: ssh [user]@[ip vps] Ghi chú: [user] […]
08/07/2020

Install Virtualbox 6.0 linux mint, ubuntu

Install Virtualbox echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add […]
19/06/2021

Disable quyền ghi file wordpress

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );
24/06/2020

Kiểu dữ liệu trong SQL

Kiểu dữ liệu trong SQL định nghĩa một kiểu giá trị mà một cột có thể chứa. Trong một bảng, […]
15/06/2020

Giải mã cảm xúc để sống hạnh phúc hơn

Sân hận là một đóa hoa đẹp, công nhận khi đi được 1/3 chặng đường, tôi mới hiểu được rằng […]
11/06/2020

Hồ Xuân Hương – 胡春香

Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772-1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế […]