01/09/2019

Lệnh docker căn bản

Lệnh xem tất cả các container đang hoạt động docker ps Lệnh xem tất cả các container không hoạt động […]
02/03/2020

EE4 CLI update version

Check update ee cli check-update Update Cli ee cli update
15/06/2020

Sql căn bản – Sql là gì?

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. […]
21/04/2020

Format number with Javascript

function formatNumber(num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,') } console.info(formatNumber(2665)) // 2,665 console.info(formatNumber(102665)) // 102,665 console.info(formatNumber(111102665)) // 111,102,665
30/09/2021

Hướng dẫn tạo CSR trên Ubuntu

1. Kiểm tra OpenSSL Điều kiện tiên quyết chúng ta phải có OpenSSL cài đặt trên máy chủ. OpenSSL là […]
04/08/2020

Stateless là gì? Stateful là gì?

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mềm gồm 2 thành […]