18/01/2020

Hướng dẫn đăng nhập VPS qua SSH

Mở teminal trên linux hoặc mở gitbash trên window sau đó gõ lệnh sau: ssh [user]@[ip vps] Ghi chú: [user] : Là user để đăng nhập […]
18/01/2020

Cài đặt easyengine 4

Hướng dẫn cài easyengine 4 #Để cài đặt easyengine 4 trên linux chạy lệnh sau: wget -qO ee rt.cx/ee4 && sudo bash ee #Để cài đặt […]
17/12/2019

Export databases with mysqldump and gzip file

mysqldump -u[dbuser] -p[dbpass] [dbname] | gzip > [dbname].sql.gz
14/12/2019

How do you use bcrypt for hashing passwords in PHP?

use password_hash() to create a bcrypt hash of any password: password_hash('yourPassword', PASSWORD_DEFAULT); use password_hash() to create a bcrypt hash of any password with option: $options = […]
10/12/2019

mysql import database teminal

mysql -u[database_user] -p[database_pass] [database_name] < [name_file].sql
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'oldurl.com', 'newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';