09/03/2020

Automatically Set the WordPress Image Title, Alt-Text & Other Meta

Chèn vào file function.php /* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' ); function my_set_image_meta_upon_image_upload( $post_ID ) { […]
02/03/2020

EE4 CLI update version

Check update ee cli check-update Update Cli ee cli update
14/12/2019

How do you use bcrypt for hashing passwords in PHP?

use password_hash() to create a bcrypt hash of any password: password_hash('yourPassword', PASSWORD_DEFAULT); use password_hash() to create a bcrypt hash of any password with option: $options = […]
04/08/2020

Stateless là gì? Stateful là gì?

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mềm gồm 2 thành phần chính: phần mềm và data. […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROR, […]
01/07/2020

Triển khai một ứng dụng Laravel với gitlab CI/CD

Khi tôi muốn triển khải cập nhật mới nhất lên VPS, tôi luôn luôn kết nối vào Server với SSH và pull code từ project về, […]