11/06/2020

Theme wordpress – betheme bản chuẩn

Betheme version 1.6.2 https://github.com/Themes-wordpress-pub/betheme-version-1.6.2.git
19/06/2021

Remove credentials from Git

git credential-manager uninstall
16/06/2020

Database là gì?

Database là gì? Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức sắp […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như […]
02/09/2019

Fix EE4 ssl-renew bị lỗi

Vào đổi tên các file trong thư mục có đường dẫn /opt/easyengine/services/nginx-proxy/certs/ Sau đó chạy lệnh ee site ssl-renew domain.com
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl.com', 'http://www.newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid […]