15/06/2020

Các khái niệm RDBMS căn bản trong SQL

RDBMS là gì? RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System ((Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu […]
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl.com', 'http://www.newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid […]
24/06/2020

Kiểu dữ liệu trong SQL

Kiểu dữ liệu trong SQL định nghĩa một kiểu giá trị mà một cột có thể chứa. Trong một bảng, […]
10/12/2019

mysql import database teminal

mysql -u[database_user] -p[database_pass] [database_name] < [name_file].sql
15/06/2020

Sql căn bản – Sql là gì?

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. […]
17/12/2019

Export databases with mysqldump and gzip file

mysqldump -u[dbuser] -p[dbpass] [dbname] | gzip > [dbname].sql.gz