17/12/2019

Export databases with mysqldump and gzip file

mysqldump -u[dbuser] -p[dbpass] [dbname] | gzip > [dbname].sql.gz
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROR, […]
15/06/2020

Các khái niệm RDBMS căn bản trong SQL

RDBMS là gì? RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System ((Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ)). Tất cả các hệ […]
15/06/2020

Sql căn bản – Sql là gì?

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản […]
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl.com', 'http://www.newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.oldurl.com','http://www.newurl.com'); UPDATE wp_posts SET […]
16/06/2020

Database là gì?

Database là gì? Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức sắp xếp. Mục đích chính của Database […]