10/12/2019

mysql import database teminal

mysql -u[database_user] -p[database_pass] [database_name] < [name_file].sql
24/06/2020

Kiểu dữ liệu trong SQL

Kiểu dữ liệu trong SQL định nghĩa một kiểu giá trị mà một cột có thể chứa. Trong một bảng, mỗi cột cần có một tên […]
16/06/2020

Database là gì?

Database là gì? Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức sắp xếp. Mục đích chính của Database […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROR, […]
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'oldurl.com', 'newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.oldurl','http://www.newurl'); UPDATE wp_posts SET […]
15/06/2020

Sql căn bản – Sql là gì?

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản […]